FAQs Complain Problems

अनमी /अहेव करार सेवाको लागि लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना !!

राजपुर गाउँपालिका कार्यालयको मिति २०७५।११।२९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार अ.न.मि. पदको छनौटका लागि मिति २०७५।१२।१५ गते भएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको नामावली क्रमाङ्कका आधारमा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सफल उम्मेदवारहरुलाई तोकिएको मितिमा तोकिएको समयमा अन्तर्वार्ताका लागि आफ्नो सक्कल प्रमाणपत्र सहित गाउँपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित हुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

अन्तवार्ता मित ः २०७५।१२।२२ गते
समय : विहान ११ः०० बजे

पद : अनमी /अहेव

आर्थिक वर्ष: